جستجو
صفحه اصلی

صدای مشتری و تماس با ما

 

ردیف

نام شرکت

نام و نام خانوادگی صدای پاسخگو

شماره تلفن همراه

شماره تلفن ثابت

1

سیمان بجنورد

محمد رضا کمالی

 

0583-2224669

0583-2229801

0583-2221924

2

سیمان خوزستان

محمد حاج زاده

09166831820

061-43583221

3

سیمان قائن

حامد رمضانی

09153629194

056-32521002

4

سیمان شاهرود

خدامی

۰۲۳۳۲۳۰۰۰۹۲

023-32300068

023-32300096

5

سیمان خاش

 

 

054-33294512

6

سیمان ارومیه

علی اصغر آقا محمدی

09143479377

044-32515335

044-32515395

044-32515396

7

سیمان آبیک

علیرضا شیدانی

09224914700

026-45383248

8

سیمان بهبهان

ممتازان

 

061-52723037

9

سیمان خزر

علیرضا محمدی پرست مقدم

09112396039

013-34602600

013-33580049

10

سیمان دورود

سعید فولادوند

09166991169

066-43223055

066-43224796

11

سیمان ساوه

هادی باقری

 

0864-5221027

0864-5221150

12

سیمان سفید نی ریز

علی متولی

09170916171

071-53830002

071-53830004

13

صنایع سیمان غرب

مجید جانی

09914363508

083-34733399

14

سیمان صوفیان

صابر بابائی

 

041-42527136

041-42527137

15

سیمان فارس نو

سعید سروش نیا

 

071-36332685

16

سیمان زنجان

علیرضا آرین

09127405380

024-34338385

17

سیمان فارس

خرسند

 

071-38320373

 

فیلترها
Sort
display